Åpenhets­loven

Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter som nevnt ovenfor og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.

MM FollaCell AS er en tremassefabrikk som ligger i Follafoss, Norge, og eies av et østerriksk selskap som heter Mayr-Melnhof Karton AG. Vi produserer tremasse med ulike spesifikasjoner. De viktigste inngangsvariablene til produksjonen er hovedsakelig sertifisert råstoff av ved (tømmer og sagbruksflis) og energi. Produktene selges i Europa og Asia. Produktene fraktes med skip til terminal i Europa, videre transport tilpasses de enkelte kunder.

Selskapet har sine egne retningslinjer og prosedyrer for å sikre at de nødvendige sikkerhets- og kvalitetskrav oppfylles. I tillegg har vi et arbeidsmiljøutvalg (AMU), verneombud og en HMS-ansvarlig. MM FollaCell AS er medlem av "Næringslivets Hovedorganisasjon" (NHO). Hos oss er organisasjonsfrihet en selvfølge og alle ansatte kan bli medlemmer av fagforening. Selskapet og de lokale fagforeningene er en del av tariffavtaler som er avtalt mellom vår bransje i NHO og LO. Selskapet oppfyller sine forpliktelser gjennom disse avtalene og overholder Åpenhetsloven og relevant norsk lov.

MM FollaCell AS har etablert et system for gjennomgang av leverandører og avtaler. Vi gjennomfører også intern opplæring av ansatte i loven og de verktøy som brukes for å sikre etterlevelse. Systemet er basert på en desentralisert organisering, hvor den som har kontakt med leverandøren, selv gjør vurderingen. Kontraktsparten skal alltid være orientert om at MM FollaCell AS stiller krav og gjør vurderinger etter Åpenhetsloven.

Hovedforpliktelsen i loven består i å utføre såkalte aktsomhetsvurderinger, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Prosessen for aktsomhetsvurderinger er som følger:

aktsomhetsvurdering

Alt innkjøp av trevirke er FSC / PFSC-sertifisert, noe som inkluderer forpliktelser med hensyn til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og anses derfor ikke som en høyrisikokategori. For øvrig har vi ikke gjort negative funn i vår leverandørkjede eller i egen bedrift. Vi anser det som en kontinuerlig prosess å arbeide med åpenhetsloven for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Dersom det i dette arbeidet også kommer frem annen risiko som er av vesentlig betydning, vil dette naturlig nok også tas tak i av bedriften.

Ansvarlighet i MM FollaCell er forankret i vår Code of Conduct, som er vedtatt av styret i Mayr-Melnhof Karton AG, og gjeldende for hele MM gruppen. Her forplikter MM FollaCell AS seg til ansvarlig selskapsstyring ledet av prinsippene om integritet, lovlighet, ærlighet og åpenhet. I tillegg har MM FollaCell AS sitt arbeidsmiljøutvalg stadfestet bedriftens plikt til å følge OECD sine anbefalinger og retningslinjer for næringslivet og bidra til bærekraftig utvikling.

Les mer om våre aktsomhetsforpliktelser (PDF).

Om noen skulle ha mistanke om vi eller våre leverandører opptrer utilbørlig med hensyn til arbeidsforhold og menneskerettigheter oppfordrer vi alle som ønsker innsyn i dokumenter fra MM FollaCell AS om å ta kontakt med oss, så vil vi gjøre vårt beste for å imøtekomme deres forespørsler på en rask og effektiv måte.

Vi gjør oppmerksom på at et krav om informasjon kan avslås dersom:

  • Kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder.
  • Kravet er åpenbart urimelig.
  • Den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold.
  • Den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og framgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår.